Celkom 900 206 inzerátov !
Inzercia zdarma, bazár, inzeráty
SK CZ PL DE AT CH FR IT UK US ES HU

Všeobecné podmienky využívania poskytovaných služieb

Tento dokument obsahuje záväzné pravidlá a podmienky používania služieb webov, na Slovensku prevádzkovaných firmou Slovenská inzercia, s.r.o. a je povinný ich dodržiavať každý, kto chce tieto služby využívať.

Použité pojmy: Server = Slovenská inzercia, Prehľad firiem, Prehľad mobilov, Prehľad notebookov, Prehľad monitorov, Prehľad fotoaparátov, Prehľad tlačiarní, Prehľad automobilov, Prehľad motocyklov, Hyper bývanie, Hyper reality, Hyper práca, Hyper súťaže, Slovenské Zľavy, Top recepty, Správca = majiteľ Serveru alebo osoba poverená jeho spravovaním, Podmienky = tento dokument, Dáta = akýkoľvek dátový vstup alebo akcia, ktorú užívateľ na stránkach vykonal.

Prevádzkovateľ Serveru je oprávneným prevádzkovateľom a správcom Serveru (ďalej len Správca). V rámci prevádzky tohto Serveru poskytuje Správca služby, ktoré umožňujú užívateľom vkladať na Server textové, obrazové a zvukové informácie (ďalej len Dáta). Služby Serveru umožňujú tieto informácie zobrazovať, zasielať, prehrávať, mazať alebo s nimi inak ďalej pracovať. Pri používaní jednotlivých služieb a produktov môže Server využívať ponúkané služby prepojených serverov. Služby uľahčujú užívateľovi aj prístup na ďalšie servery prevádzkované Správcom.

Užívateľom služieb Serveru je každá osoba, ktorá Server používa, pri využívaní služieb tohto Serveru pristúpila k týmto Podmienkam; alebo každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala v rámci využívania niektorej konkrétnej služby Serveru.

Podmienkou pre vstup či využitie služieb Serveru je pristúpenie užívateľa k Podmienkam. Užívateľ, ktorý pred zverejnením týchto Podmienok pristúpil k predchádzajúcim platným podmienkam a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedené Podmienky prihlasuje, má sa za to, že pristúpil k platným novelizovaným Podmienkam.

Pristúpením k Podmienkam užívateľ pristupuje k týmto Podmienkam a akceptuje akékoľvek ich ustanovenia.

Pri využití služieb Serveru je užívateľ povinný uviesť len platnú emailovú adresu, popr. ďalšie údaje požadované správcom, ktoré nemajú osobnú povahu, nie sú v rozpore so zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov, a ktoré sú nutné pre zaradenie Dát do príslušnej kategórie.

Pre Dáta, ktoré užívateľ na Server vkladá platia určité pokyny a obmedzenia. Tieto pokyny sú zverejnené priamo na stránkach Serveru, prostredníctvom ktorých užívateľ Dáta vkladá. Užívateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať.

Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach užívateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo služieb Serveru ani z nich vytvárať odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať služieb Serveru k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Serveru využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Serveru, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že služby Serveru môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery (ďalej len Prepojené servery). Prepojené servery nie sú kontrolované správcom a tento nie je zodpovedný za obsah žiadneho prepojeného serveru, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. Správca nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného serveru. Zahrnutie týchto prepojení do služieb Serveru neznamená, že by Správca schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Užívateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržovanie týchto podmienok.

Na tomto Serveri nie sú zhromažďované žiadne dáta osobnej povahy, tak ako sú definované v zák.č. 428/2002 Zz. O ochrane osobných údajov. Kontaktným spojovacím článkom je len e-mailová adresa užívateľa, poprípade mobilné telefónne číslo v zakódovanom tvare, vždy v spojitosti s heslom, ktoré volí užívateľ. Týmto spôsobom je vylúčená možnosť manipulácie s vloženými dátami užívateľov. Na želanie užívateľa(aj bez udania dôvodu), budú ním vložené dáta vymazané z databázy. Správca prehlasuje, že podnikne všetky možné opatrenia, tj. t.č. známe opatrenia, aby Dáta zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Užívateľ berie na vedomie, že Dáta, ktoré dobrovoľne poskytne do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou osobou. Správca však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k dátam jednotlivých užívateľov alebo k ich účtom alebo k príslušnej databáze Správca či jeho partnerov využívajúcich služieb Serveru a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. Užívateľ prehlasuje, že si je v tejto súvislosti vedomý rizík pre neho vyplývajúcich z vyššie uvedených neoprávnených zásahov tretích osôb.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Pôvodcom týchto e-mailov je Správca Serveru, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Správcu. Nesúhlas sa zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť správcovi serveru prostredníctvom služby KONTAKTY v menu.

Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Serveru odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Správcovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmyslu zák. č. 618/2003 Z.z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek také komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Správcovi povinnosť tieto akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Správcu k príspevkom nenáleží užívateľovi odplata.

Správca je oprávnený sledovať údaje z profilu služieb Serveru jednotlivých užívateľov pre štatistické účely. Je oprávnený informovať Prepojené servery o štatistických údajoch týkajúcich sa užívateľov služieb Serveru. Je oprávnený tieto informácie zverejňovať. Tieto zostavy nebudú obsahovať žiadne údaje, na základe ktorých by mohol byť užívateľ kontaktovaný bez jeho predchádzajúcej požiadavky alebo popr. identifikovaný. Užívateľ služieb Serveru s týmto výslovne súhlasí.

Správca je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje užívateľa Serveru, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených so Správcom, alebo proti Správcovi; aby boli chránené či bránené práva Správcu alebo prevádzkovateľov Prepojených serverov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť užívateľov produktov Správcu, poskytovaných v rámci tohto Serveru alebo tretích osôb.

Správca prehlasuje, že zavedeniu služieb Serveru sa venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Serveru mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

Správca nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Serveru ani za spôsob akým služby Serveru využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Serveru užívateľom či tretími osobami.

Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Serveru. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Serveru alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Správca je oprávnený bez súhlasu Užívateľov a i bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Servera upravovať alebo inovovať.

Správca je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamžikom zverejnenia na stránkach Serveru. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok. Je v záujme užívateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.

Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb Serveru po prevedení týchto zmien Správcom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Služby Serveru môžu odosielať užívateľom Serveru správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých užívateľ dostáva požadované informácie. Správca je oprávnený elektronickou poštou informovať užívateľa o službách Serveru, funkciách, prevádzke, novinkách atď.

Otázky, podnety a prípadné sťažnosti týkajúce sa služieb Serveru alebo týchto Podmienok môžu užívatelia zasielať prostredníctvom služby KONTAKTY v menu.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

slovenskainzercia.sk
Inzercia
prehladfiriem.sk
Firmy
hyperreality.sk
Reality
hyperbyvanie.sk
Bývanie
hyperpraca.sk
Práca
hypersutaze.sk
Súťaže
slovenskezlavy.sk
Zľavy
prehlad-automobilov.sk
Autá
prehlad-motocyklov.sk
Motorky
prehlad-mobilov.sk
Mobily
prehlad-notebookov.sk
Notebooky
prehlad-fotoaparatov.sk
Foťáky
prehlad-monitorov.sk
Monitory
prehlad-tlaciarni.sk
Tlačiarne
Copyright © 2003-2020, Slovenská Inzercia, s.r.o. All Rights Reserved